ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ

Η σωστή συντήρηση ενός κτηρίου είναι ο μοναδικός αξιόπιστος τρόπος να προληφθούν πιθανές βλάβες και προβλήματα που προκαλούνται από τη χρήση αλλά και το πέρασμα του χρόνου. Η συντήρηση αφορά συγκεκριμένες εργασίες που έχουν κριθεί απαραίτητες από τον εκάστοτε υπεύθυνο του κτηρίου και γίνεται ως επί το πλείστον από εξωτερικούς συνεργάτες σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα.

Τα συνεργεία συντήρησης ελέγχονται, αξιολογούνται και οργανώνονται.

Καθορισμός εργασιών συντήρησης

Αξιολόγηση συνεργατών

Σύνταξη πλάνου εργασιών

Καταγραφή έκτακτων εργασιών

Για την Asteras η συντήρηση είναι ένα σημαντικό βήμα στη ζωή ενός κτηρίου. Με την ανάληψη κάθε έργου γίνεται λεπτομερής καθορισμός των απαραίτητων εργασιών συντήρησης και αξιολογούνται όλοι οι συνεργάτες με βάση το παραγόμενο έργο.

Κατόπιν συντάσσεται πλάνο εργασιών σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια βάση και οι εργασίες αυτές παρακολουθούνται, αξιολογούνται και  τα αποτελέσματα παραδίδονται στον πελάτη.

Επίσης, καταγράφονται και προτείνονται έκτακτες αλλά αναγκαίες εργασίες συντήρησης όταν και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, προκειμένου να αποφευχθούν έκτακτα περιστατικά. Στο πλαίσιο της συντήρησης πιθανόν να προταθούν ενέργειες που μακροπρόθεσμα θα μειώσουν πάγια και λειτουργικά έξοδα του κτηρίου.

Επικοινωνήστε με την Asteras για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων του κτηρίου σας.

Επικοινωνία >
Συντήρηση Εγκαταστάσεων – Asteras